IEA Danmark generalforsamlinger

Fra Enneawiki
Version fra 10. feb. 2021, 09:59 af Sorenheick (diskussion | bidrag) Sorenheick (diskussion | bidrag) (17 versioner importeret)
(forskel) ←Ældre version | Nuværende version (forskel) | Nyere version → (forskel)
Spring til navigation Spring til søgning

Referat af Generalforsamling 10. marts 2020

Afholdt tirsdag d. 10. marts 2020, fra kl. 17.00 til 20.00 i Østerbrohuset, Århusgade 101, lokale 3, 2100 Ø København.

Dagsorden: 1. Valg af ordstyrer, referent og stemmeudvalg - Ordstyrer, Carsten Wendt blev foreslået og valgt - Referent, Pia Omø Mehr blev foreslået og valgt - Stemmeudvalg: Flemming Christensen, Mette Hvied Lauesen, og Karin Jessen Ordstyreren startede med at byde velkommen, og erklærede Generalforsamling rettidigt indkaldt, og alle formalia var på plads i henhold til indkaldelsen. Generalforsamling var dermed lovlig.

2. Formandens beretning v/Søren Heick

Frafald af bestyrelsesmedlemmer. Vi blev ramt af frafald allerede tidligt på året. Gitte Kold trak sig på grund af sygdom og Kristian Prüss stoppede på grund af travlhed i forbindelse med hans arbejde. Bestyrelsen har i 2019 derefter bestået af 4 medlemmer, Pia Mehr, Mette Hvied Lauesen, Carsten Wendt og Søren Heick Fra starten af året bestred Mette både formandsposten og kassererposten. I oktober besluttede vi i bestyrelsen at fordele posterne anderledes. Jeg overtog formandsposten og Mette fortsatte som kasserer. Konferencer aflyst. Vi havde fra starten af året planlagt og arrangeret 2 konferencer – en i København og en i Århus. Begge måtte vi desværre aflyse på grund af for få tilmeldinger. Tak til de velvillige indlægsholdere som vi desværre også måtte aflyse.

Udbyderforening. På generalforsamlingen i 2019 blev der præsenteret et nyt samarbejde mellem udbydere af Enneagram kurser og uddannelser i Danmark. Dette var et tiltag, som også har været et ønske i Enneagramforeningen. Det var meningen, at udbyderne selv skulle have givet en statusmelding på denne generalforsamling, men der har været en del røre, og debat på de sociale medier de seneste dage og de har valgt at trække deres indlæg tilbage.

Jeg vil kort skitsere enneagramforeningens relationen til ‘Brancheforeningen’: Ved præsentationen af udbyderforeningen ‘Brancheforeningen’ på generalforsamlingen, blev der lagt op til et tæt samarbejde mellem enneagramforeningen og udbyderforeningen med henblik på at sikre en ensartet høj kvalitet af uddannelserne. Ved etableringen af Brancheforeningen modtog IEA en anmodning om et tilskud vedhæftet et udkast til vedtægter for den nye Brancheforening. Her var blandt andet beskrevet et formaliseret samarbejde med enneagramforeningen. Det blev aftalt på generalforsamlingen, at enneagramforeningen udbetaler et økonomisk tilskud til opstart og etablering af udbyderforeningen og derudover at etablere en underside på enneagramforeningens hjemmeside IEA-Danmark.dk. Brancheforeningen har siden ændret vedtægterne, og der fremgår således ikke længere at være en hensigt om formaliseret samarbejde mellem IEA Danmark og Brancheforeningen.

Enneagramforeningens fortsatte eksistens. Der var en kort debat på sidste generalforsamling omkring Enneagramforeningens fortsatte eksistens, og i hvilken form. Der var både indlæg om at nedlægge foreningen og om at lægge foreningen i dvale. Det blev aftalt at der ville blive indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling, hvis dette skulle blive aktuelt. Som det fremgår af de fremsendte forslag, er dette emne igen til drøftelse. Mette Hvied Lauesen ønskede ført til referat, at hun som bestyrelsesmedlem ikke kunne stå inde for formandens beretning, og at hun ikke var bekendt med indholdet før GF, hvilket var imod sædvane i IEA’s bestyrelse. Der var spørgsmål fra forsamlingen til hvorfor der har været lav aktivitet, og det blev forklaret at der på sidste generalforsamling blev truffet beslutning om, at bibeholde foreningen på lavt blus da det havde været nødvendigt at aflyse de 2 planlagte konferencer i foråret 2019. Der var herefter drøftelse om relevansen i at fortsætte IEA Danmark eller om foreningen skulle lægges i dvale. Synspunkterne fremgik af de 2 forslag, der var indgivet til generalforsamlingen (pkt. 4) Formandens beretning blev godkendt af forsamlingen.

3. Regnskab og fastsættelse af kontingent/Mette regnskabet vedlagt som bilag Regnskab blev Godkendt af forsamlingen

4. Indkomne forslag - Vedtægtsændring v/Susanne Povelsen - Forslag om ”genoplivning” af IEA Danmark v/Carsten Wendt og Søren Heick - Forslag om at lægge IEA Danmark i dvale v/Susanne Povelsen og Lone Stephensen

Susanne Povelsen forklarede at de nuværende vedtægter er meget fastlåste og at generalforsamlingen dermed ikke kan beslutte hvad der skal ske med indestående i banken, ved en evt. opløsning af Foreningen. Som det er nu, tilgår pengene IEA Global, og det vil være mere rimeligt at IEA Danmark selv bestemmer hvad pengene skal bruges til. Ændringsforslaget giver generalforsamlingen mandat til at disponere over et evt. indestående. Der var herefter en debat om brug af fuldmagter og hvor de kan bruges. Uenigheden bestod blandt andet i tolkning af vedtægterne og hvorvidt brugen af fuldmagter var sædvanebestemt. Der blev ikke opnået enighed og det blev derfor besluttet at flytte afstemningen om de indkomne forslag til en ekstraordinær generalforsamling.

5. Valg til bestyrelse Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 personer (+ 1 IEA Global affiliated repræsentant/kontaktperson) samt 2 suppleanter. Mette Hvied Lauesen, kasserer, var på valg (ønskede ikke genvalg) Pia Omø Mehr, næstformand var på valg (ønskede ikke genvalg) Carsten Wendt, bestyrelsesmedlem, var ikke på valg Søren Heick, formand, var ikke på valg Der skal min. bruges 3 nye medlemmer + 2 suppleanter På baggrund af beslutningen om gennemførelse af en ekstraordinær generalforsamling blev det besluttet at den nye bestyrelse alene havde mandat til at foreslå følgende: - Hvor længe man minimum skal være medlem før man kan stemme ved en generalforsamling. - Regler for brug af fuldmagter (eks. max 2 fuldmagter pr medlem). - Regler for brevstemmer. - Krav til bestyrelsesmedlemmer i IEA.dk (hvem kan opstille - Udbydere/ikke udbydere?). Claus Roager ønskede at få ført til referat, at der gennem årene har været store udfordringer i bestyrelsesarbejdet som resultat af, at en overvægt af bestyrelsesposterne fra begyndelsen var besat af udbydere. Oplevelsen var, at flere bestyrelsesmedlemmer havde fokus på at beskytte egen forretning og at der ikke i tilstrækkelig grad blev skelnet mellem forretning og fællesskab. Man var derfor i enighed nået frem til at medlemmerne er bedst tjent med en bestyrelse, der består af entusiaster indenfor Enneagrammet, fremfor professionelle udbydere. Claus understreger, at det ikke er i nogens interesse at gentage tidligere dårlige erfaringer. Der blev herefter foretaget valg til bestyrelse.

De nye kandidater stemmefordeling:

 • Annabella Al-Nafusi - Nr 1
 • Balder Vendt- Striim - Nr 2
 • Anja Vester - Nr 3
 • Karin Jessen – 1. suppleant
 • Flemming Christensen – 2. suppleant

Mette Hvied Lauesen – fortsætter som ambassadør/IEA Global repræsentant med fokus på Enneagram konferencen i Stockholm den 3. til 6. september 2020. Af hensyn til administration af tilmeldinger m.v. bibeholder Mette adgang til foreningens bankkonto indtil konferencen er gennemført. Bente Brandstrup – ikke valgt ind Kirsti Hauge Kyed – ikke valgt ind

6. Indlæg fra Brancheforeningen Udgår efter ønske fra Brancheforeningen.

7. International konference i Stockholm /Mette Hvied Lauesen Bilag vedhæftet om konference

8. Eventuelt Det blev aftalt at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling med fokus på ændring af vedtægter. Der bliver indkaldt til endnu en ekstraordinær generalforsamling, hvor de indkomne forslag under pkt. 4 vil blive genfremsat. Med venlig hilsen IEA Danmark


Referat af ekstraordinær generalforsamling 15. juni 2020

Afholdt mandag d. 15. juni 2020 kl. 17.00 hos 360 job, Gladsaxe Møllevej 23, 2860 Søborg.

Fremmødte: 12 personer inkl. 4 bestyrelsesmedlemmer.


1. Valg af ordstyrer og referent Ordstyrer: Carsten Wendt.

Referent: Anja V.

Ordstyreren bød velkommen og erklærede, at de ekstraordinære generalforsamlinger var rettidigt indkaldt, og alle formalia var på plads i indkaldelsen. De ekstraordinære generalforsamlinger var dermed lovlige.

2. Valg af stemmeudvalg

Stemmeudvalg: Balder Vendt-Striim, Bo Zoffmann Jessen og Karin Jessen. Der blev spurgt til, hvorfor der på denne ekstraordinære generalforsamling skulle stemmes ved personligt fremmøde. Denne metode blev besluttet på den ordinære generalforsamling i marts 2020. Det blev derefter besluttet, at afstemning på dagens første ekstraordinære generalforsamling skulle ske ved håndsoprækning.

3. Forslag til behandling/afstemning

1) Ændring vedr. stemmemetode (fuldmagt/fremmøde): § 5, Bestyrelsen, pkt. 2 Forslag: Bestyrelsesmedlemmer vælges én gang årligt på generalforsamlingen. JA: 12 Nej: 0 Blank: 0

2) Nyt punkt indsættes vedr. krav til bestyrelsesmedlem: § 5, Bestyrelsen, pkt. 3 Som bestyrelsesmedlemmer eller suppleanter kan kun vælges medlemmer af foreningen, der ikke er indehaver af eller medejer af en skole, der udbyder åbne kurser i Enneagrammet. JA: 4 Nej: 6 Blank: 2

3) Nyt punkt indsættes vedr. stemmemetode: § 6, Generalforsamling Ved forslag til afstemning og ved valg til bestyrelse har hvert medlem én stemme. For at være stemmeberettiget skal medlemskab være påbegyndt senest 4 uger før generalforsamling. JA: 10 Nej: 2 Blank: 0

4) Nyt punkt indsættes vedr. stemmemetode: § 6, Generalforsamling Et medlem kan give fuldmagt til et gyldigt medlem af foreningen. Et tilstedeværende medlem kan i henhold til skriftlig fuldmagt afgive stemmer på vegne af maksimalt 2 medlemmer. JA: 11 Nej: 1 Blank: 0

5) Nyt punkt indsættes vedr. stemmemetode: § 6, Generalforsamling Der kan stemmes ved fremmøde, ved fuldmagt eller ved brevstemme pr. e-mail på den af bestyrelsen udsendte stemmeseddel. Stemmesedlen til brevstemning indeholder kandidater til bestyrelsen og forslag. På stemmesedlen kan stemmes ja, nej eller blank. Brevstemmer skal være bestyrelsen i hænde senest 24 timer før mødets start. JA: 12 Nej: 0 Blank: 0

6) Nyt punkt indsættes vedr. stemmemetode: § 6, Generalforsamling Ved valg af bestyrelse kan fuldmagt og brevstemme kun benyttes til afgivelse af stemmer på kandidater, der har indgivet sit kandidatur senest 48 timer før generalforsamling. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. JA: 11 Nej: 1 Blank: 0

Under mødet var gentagen diskussionslyst til det faldne forslag 2. Med henvisning til at en ekstraordinær generalforsamling ikke er forum for drøftelse/nye beslutninger, men alene er et afstemningsforum for de forslag, der er årsag til den ekstraordinære generalforsamling, blev mødet afsluttet.

Pause med aftensmad.

Referat af 2. ekstraordinære generalforsamling i IEA Danmark 2020

Afholdt mandag d. 15. juni 2020 ca. kl. 18.00 hos 360 job, Gladsaxe Møllevej 23, 2860 Søborg.

Fremmødte: 12 personer inkl. 4 bestyrelsesmedlemmer.


1. Valg af ordstyrer/referent - fortsat fra første ekstraordinære generalforsamling Ordstyrer: Carsten Wendt. Referent: Anja V.

2. Valg af stemmeudvalg - fortsat fra første ekstraordinære generalforsamling Stemmeudvalg: Balder Vendt-Striim, Bo Zoffmann Jessen og Karin Jessen. Det blev på mødet besluttet, at afstemning skulle ske ved brevafstemning.

3. Forslag til behandling/afstemning

1) Vedtægtsændring om brug af foreningens midler ved en eventuel opløsning JA: 18 Nej: 6 Blank: 1

2) Forslag om at lægge IEA Danmark i dvale JA: 10 Nej: 14 Blank: 0

3) Forslag om videreførelse af IEA Danmark JA: 13 Nej: 8 Blank: 2

4) Vedtægtsændring om EIA Global repræsentant JA: 17 Nej: 0 Blank: 6

5) Kontingentbetaling sættes til 100,- kr. årligt pr. 1-1-2021 JA: 22 Nej: 0 Blank: 1

Referenten påpegede, at antal afgivne stemmer divergerede fra forslag til forslag, men at det ikke var udslagsgivende for udfaldet. Der var ikke stemning for omtælling.

Den anden ekstraordinære generalforsamling var hermed slut.

Efterfølgende opstod igen drøftelse af det falde forslag fra første ekstraordinære generalforsamling.

Historisk blev nævnt: den uskrevne gentlemen-agreement, der har været i foreningen, og formålsparagraffen.

Udfordring med hvilke krav der skal være for at kunne stille om til valg til bestyrelsen i foreningen: Enneagram-udbydere og/eller Enneagram-entusiaster, kommerciel interesse.

Hvad er rammen for en gentlemen-agreement? Hvad er rammen for, hvornår man er udbyder/har en kommerciel interesse?

Drøftelsen førte til en aftale om, at bestyrelsen genoptager arbejdet med forslag til, hvem der kan være kandidat til bestyrelsen. Forslag vil blive fremlagt på den ordinære generalforsamling i 2021.

De fremmødte opfordrede bestyrelsen til at finde forskellig udformning/ordlyd til emnet, så der er flere forskellige forslag om emnet til afstemning på næste ordinære generalforsamling. Bestyrelsen opfordrede “kenderne af gentlemen-agreement og formålsparagraffen” til at sende forslag til udformning/ordlyd mht., hvem der kan være kandidat til bestyrelsen.

Aftenens sammenkomst blev afsluttet med ønsket om en god sommer.

Referent Anja V. IEA Danmark 16-06-2020


Referat af Generalforsamling 12. marts 2019

Så er der igen gået et år, og det er tid til den årlige generalforsamling IEA Danmark – den danske Enneagramforening. Generalforsamlingen blev afholdt tirsdag den 12. marts 2019 kl. 17:00 - 19:00. i Østerbrohuset - Århusgade 103, 2100 Kbh. Ø. Agenda:

1. Valg af ordstyrer (forslag er Søren Heick – referent Pia Mehr)

  Der er indkaldt rettidigt til GF, konstaterer Formand, Mette Hvied Lauesen
  Søren blev valgt til ordstyrer
  Pia blev valgt til referent
   

2. Formandens beretning:

 • Da tre forlod bestyrelsen kort efter GF sidste år, så manglede vi hænder, og Søren Heick tilbød sin assistance. Det har vi været meget glade for. Desværre har Kristian Prüss fået så travlt i sin forretning, at han også har måttet sige farvel. Så nu mangler vi i høj grad et kompetent web-menneske, og endnu en ansvarsfuld og dygtig kollega.
 • Et stort arbejde – og satsning – at arrangere to konferencer på et år. Har MEGET brug for udbydere og medlemmer til at udbrede og få folk til at melde sig. Desværre er der på nuværende tidspunkt, så få tilmeldt, at vi ser os nødsaget til at måtte aflyse Århus – Og det er rigtig ærgerligt. Men så har vi prøvet det, og vi kan konstatere, at der ikke var opbakning til det.
 • Bankbøvl – Vi har haft en del besvær med at få den bankadgang, vi skulle have, men det er heldigvis på plads nu.
 • Da medlemskabet er årligt og ikke permanent, så skal vi hvert år ud og genskaffe vores medlemmer – heldigvis er det gået fint, og vi er i dag 106 medlemmer. Et helt konkret udbytte af et medlemskab af IEA er vores dagskonferencer for betydeligt nedsat pris.
 • Der er et fint nordisk samarbejde mellem Sverige, Norge og Danmark om den regionale IEA-konference i Stockholm 4-6 september 2020 – sæt kryds i kalenderen og tag fri fra arbejde og kom med!
 • FRA GLOBAL:
 • Egypten blev startet sidste år, og der er masser af drøn på med inviterede navne, masser af Enneagram-kurser og gang i den
 • Colombia er genoprettet som affiliate efter nogen års stilstand.
 • Chile er stille og roligt lukket ned – ikke så meget interesse der.
 • Et par lande er undervejs med at oprette affiliates
 • Curt Micka er gået af som præsident og er nu co-president, og jobbet som præsident er overtaget af Patrick Kayrooz fra Australien.
 • Fra bestyrelsen vil vi opfordre medlemmerne til at tænke over, om det er på tide, at IEA Danmark måske går i dvale. Vi kan se, at det bliver sværere og sværere at tiltrække medlemmer til bestyrelsen, og vi kan se, at man kan lave noget med relation til Enneagram nærmest når som helst og hvor som helst. Og det er jo bare dejligt. Bestyrelsen indkalder muligvis om nogle måneder til en ekstraordinær generalforsamling, hvor vi træffer beslutning om dette ud fra mulige opstillede scenarier.

Beretningen blev godkendt

3. Regnskab ved Kasserer (Søren Heick):

  Regnskabet bærer præg af at vi har haft bankbøvl, der ikke brugt så mange penge.
  Selve regnskabet ses af bilag.
  Ingen ændring af kontingent, holdes på 0 kr.
  Regnskabet blev godkendt

4. Valg:

 På valg var:
 Mette Hvied Lauesen og Carsten Wendt
 Begge blev genvalgt
 Bestyrelse pr. 12/3 2019
 Mette Hvied Lauesen, Formand
 Pia Omø Mehr, næstformand
 Søren Heick, Kasserer
 Carsten Wendt, bestyrelsesmedlem

5. Indkomne forslag:

  Ingen modtaget

6. Fra udbyderne ved Christel Seierø:

  Været i gang siden sommerferien 18 – Christel har taget kontakt til de skoler og udbydere 
  hun kunne finde, og der er pågået en del dialog.
  Formålet med udbyderforeningen er at sikre et samarbejde mellem Enneagramskolerne for 
  at sikre en ensartet (høj) kvalitet.
  Folk shopper rundt, og det er svært at kende kursisternes niveau, og hvad der skal til, hvis 
  de skal fortsætte et andet sted.
  Udbyderforeningen ser bl.a. på standarder, niveauer, etiske regler (IEA’s – ikke nye).
  Sikring af, at medlemmer er IEA-akkrediteret og medlem af IEA – lægger op til tæt
  samarbejde med IEA DK. Samarbejdet opfattes på begge sider som meget konstruktivt
 Udbyderforeningen foreslår, at de får en underside på IEA.dk, så det er tydeligt, at der er et
 samarbejde.
 Da det koster penge at få lavet et logo, certifikat, online test, etc, vil udbyderforeningen godt 
 høre, om der mon kan betales af IEA’s kasse (fordi den er neutral)?
 Tanker om en fælles træneruddannelse, som kan sætte en standard, som andre lande kan
 lære af. Ved de mere avancerede kurser er der i sagens natur færre kursister, og det ville 
 være godt med fælles kurser på tværs af skoler. Men dette kræver enighed om niveau og 
 indhold. - Bestyrelsen taler lige om det på næste bestyrelsesmøde, Christel skal have feedback

7. Eventuelt

Der var en generel debat om, at IEA ikke er synlige nok. Der blev foreslået en brainstorming-dag om det fremtidige virke for IEA-Danmark – hvordan forholder vi os, hvis vi fortsætter/går i dvale). Dette affødte en debat om behov, priser og de mange ikke-medlemmer på Facebook. Formanden takkede af og for god ro og orden.


Ordstyrer, Søren Heick Referent, Pia Omø Mehr


Referat af Generalforsamling 6. marts 2018

Dagsorden 1. Valg af ordstyrer og referent: Pia og Mette 2. Formandens beretning – slides vedhæftes. • 118 medlemmer pt. • 14 udbydere på listen • Året, der gik: • Konferencedagen i september - god dag med færre tilmeldte end håbet.

Positive tilbagemeldinger - folk var glade for stedet - både mad og forplejning. God måde, dagen var bygget op på. 

Der var for presset et program og for kort tid til de enkelte. Ville gerne kunne gå i dybden med emnerne. Næste gang lidt længere indslag. Mange havde læst om det på Facebook • Nytårskur i januar: En god aften, hvor meget interesserede medlemmer dukkede op. Gode dybdegående snakke.

 • Emner der rør sig blandt medlemmerne, som bestyrelsen er i gang med:
 • Enneagrammet i skolen og børneområdet, et emne der kan dyrkes mere
 • Problemer med gentegnelsen af medlemmerne, idet man skal huske at tilmelde sig. Mange glemmer det simpelthen.
 • Øget netværkeri, hvor man kan enneagramnørde sammen
 • Flere medlemmer: Hvordan bliver vi flere og hiver nogen med – fx videresender nyhedsbrev
 • Udbyderlisten går på skoler, uddannelse og kurser - hvad med alle de andre: Fx coaches, terapeuter, headhuntere eller andre konsulenter.
 • Gøre typegrupper, der allerede kører, mere tydelige og få dem italesat til glæde for medlemmerne.
 • Globale foredrag, som vi har gjort før er et ønske hos flere

'Fremtiden: Bestyrelsen vil fortsat arbejde for enneagrammet i DK. Medlemmernes behov for foredrag og emneaftener er dækket gennem udbyderne, og foreningen kan ikke få dem i tale.

 • Vil arbejde med Synlighed, væksten, konferencer
 • Hjemmeside: Udbydere & andre
 • 2 konferencedage: Århus i maj og København i september
 • Fortsat berettigelse for IEA i Danmark
 • Portal for enneagrammet i DK
 • Repræsenteret i global og i Skandinavien
 • Neutralt forum i forhold til skoler og uddannelser
 • Kalender for interesserede
 • Konferencer i DK

3. Regnskab

 • REGNSKABET GODKENDT - vedhæftes
 • Konferencedagen balancerede og gav kun et meget lille overskud.
 • Foreningen har i alt ca. 130.000 banken.

4. Indkomne forslag: Ingen

5. Eventuelt flyttet op på dagsordenen for at få diskussionen om, hvem der sidder i bestyrelsen inden valget til bestyrelsen. Efter diskussionen afbrød man valget, idet der kom forslag fra udbyderne om at man afholdt en ekstraordinær GF. Dette skete da Flemming Christensen, Carsten Wendt og Kisser Paludan alle var interesserede i at stille op – Kisser har i mellemtiden trukket sit kandidatur. Ønsker fra de tre udbydere var, at bestyrelsen skulle informere medlemmerne om kandidaterne, så alle kunne være orienteret om at der nu er udbydere der ønsker at stille op til bestyrelsen.

 • Flere medlemmer:

Generel samtale om, at det er fedt med de 1000 medlemmer, som – ifølge Flemming Christensen -nok skal få de store udbydere med – og som ikke er i foreningen endnu. Men de 1000 medlemmer kommer ikke af sig selv og mange udbydere bringer ikke budskabet videre. FC fortæller han ikke mener der er nok at reklamere for og har derfor ikke fortalt sine medlemmer om foreningen Foreningen mangler synlighed blandt enneagraminteresserede Synlighed - Redaktør for web:

 • Flemming Christensen: IEA DK bør forene udbyderne i DK - der er så meget viden derude, at udbyderne bør være leverandører af viden til foreningen. Der ligger en opgave for bestyrelsen i at få skabt en synergi med og imellem udbyderne
 • Kisser Paludan-forslag: At lægge links til enneagram-relaterede blogs på IEA’s hjemmeside - efterfølgende debat om hvorvidt det er kærlighed for enneagrammet eller for kommerciel tænkning.

Hvordan kan bestyrelsen få udbyderne i tale om det? Flemming Christensen foreslår en redaktør med plan og redigering.

 • Carsten Wendt: Hvad med i stedet, at en fra bestyrelsen har som opgave at være obs på at finde tilgængelige blogs og så linke.

Enighed om at man som udbyder kunne sende blogs og tekster til IEA, der så kan vælge at offentliggøre det eller lade være.

 • (Flemming synes, der mangler dem, der sidder ude i virksomhederne og har bygget en kultur via enneagrammet - dem bør IEA DK underst,øtte på en eller anden måde
 • Flemming: IEA DK bør forene udbyderne i DK - der er så meget viden derude, at udbyderne bør være leverandører af viden til foreningen.)
 • Kisser Paludan: Vær mere obs på at have faste arrangementer med faste kadencer, som man kan fortælle til kunder.
 • Kisser-forslag: At lægge links til enneagram-relaterede blogs på IEA’s hjemmeside. - efterfølgende debat om hvorvidt det er kærlighed for enneagrammet er for kommerciel tænkning. Hvordan kan bestyrelsen få udbyderne i tale om det? Flemming foreslår en redaktør med plan og redigering. Carsten: Hvad med i stedet, at en fra bestyrelsen har som opgave at være obs på at finde tilgængelige blogs og så linke. udbyder kunne sende blogs og tekster til IEA, der så kan vælge at offentliggøre det eller lade være.

Bestyrelsesarbejdet

 • Flemming Christensen: Der er brug for udbyderenergi: At rykke ved formålsparagraf at servicere medlemmerne i Danmark - den er allerede løst af udbyderne. Udbyderne skal rumme at være leverandør til foreningen. Udbyderne skal kunne tilbyde medlemskab til deres kunder og fx tage kunder med på konference. At opfordre erhvervskunder og alle deres medarbejdere til at blive medlemmer.

Der er nogen øjne, der ikke bliver set med i bestyrelsen. (Bestyrelsen er ikke enig i dette) Enneagrammet bliver brugt på nogen særlige områder i erhvervslivet, hvor det faktisk ikke er Enneagrammet, man sælger, men kultur, samarbejde, udvikling etc. Ved at have udbydere med det blik i bestyrelsen, så får man ramt flest af de Enneagram-brugere, der er i DK.

 • Carsten Wendt: Vi må finde en udbyder, der kan sidde i bestyrelsen
 • Flemming Christensen: Udbydere i bestyrelsen? FC undrer sig over det er muligt.
 • Bestyrelsen: Der står ikke noget i vedtægterne om, at udbyderne ikke må.

Alle kan stille op. Bestyrelsen har for nogle år siden blot gjort det klart, at det bare har fungeret godt uden udbyderne. Der bliver diskuteret en del om hvorvidt man skal tage det

 • Jette: Der kan sagtens være neutrale udbydere i bestyrelsen. I vedtægterne står der allerede noget om formålet for foreningen og det er ikke nødvendigt at ændre nogen vedtægter. Men vi kan arbejde for alle medlemmerne, desuden kan vi ikke bare ændre vedtægterne. Skal vi ændre vedtægterne, så skulle der være sendt et ændringsforslg inden GF, men det er ikke sket.
 • Bente Bøllingtoft: I NLP-foreningen blev det gjort til en brancheorganisation med en fordelingsnøgle af medlemmer i bestyrelsen.
 • Carsten Wendt: Synd at vente et helt år. Lav en ekstraordinær GF snart om formålsparagraffen. Kom med et skriftligt forslag til bestyrelsen.
 • Mette Hvied Lauesen: Vi skal være obs på IEA Global og vores mandat/formål
 • Sanne Ragnvald: Man må ikke hytte eget skind, hvis man sidder i bestyrelsen som udbyder. Men god ide med energi.
 • Kristian Prüss: Ærgerligt at vi ikke har hørt noget fra Flemming før nu, hvis han gerne vil lave noget om, der kræver vedtægtsændring. Nu bliver det på bagkant.
 • Bente Bøllingtoft: Vi kan fint vælge udbydere ind, men vi kan ikke ændre formålsparagraffen her og nu.
 • Flemming: Sidste år varslede jeg, at jeg stillede op til næste år. Så det har man vidst siden sidste år.
 • Jette Abildskov: Det er ikke nødvendigt med nogen varsling for at stille op, og det der blev meldt ud ved forrige generalforsamling af FC var, at det kunne være interessant at være i bestyrelsen hvis der kom 1200 medlemmer. Det er ikke det samme som at sige man gerne vil ind i bestyrelsen. Da vi på forrige generalforsamling aflagde beretning fortalte bestyrelsen hvor turbulent et år det havde været med mange nye ind og ud af bestyrelsen og vi bad der for om at få arbejdsro et år. Carsten tilbød sin hjælp og kunne trækkes ind i relevante opgaver, men ønskede ikke at stille direkte op og derfor ændrede man ikke bestyrelsens repræsentation

Desuden blev det understreget at det er en arbejdende bestyrelse, og lige nu er der prioriteter omkring hjemmesiden og konferencedagene.


6. Valg til bestyrelsen: Forslag: At udskyde valg til GF og så indkalde til en ekstraordinær GF. Ny GF hvor udbydere stiller op for at give ny energi til bestyrelsen.

 • Bente Bøllingtoft: Vigtigt at der bliver talt om fordelingsnøgle af typer af medlemmer i bestyrelsen - x antal af y, x antal af w, x antal af z. Hvis det er en model man vil bruge


7. Beslutning ved afstemning: Valg udskudt til Ekstraordinær GF, hvor udbydere er velkomne til at stille op - baseret på forslag, som kommer senere.


Extraordinær GF 2018 24.04.18

1. Formanden Jette Abildskov bød velkommen: Agenda er: Extraordinær GF Valg af referent og ordstyrer - peges der på nogen? Valg til bestyrelsen Debat Kandidater præsenteres Stemmesedler Fuldmagter Resultater

2. Pia Mehr valgt til referent, Jette er ordstyrer.

3. Formand Jette byder velkommen, og forklarer hvorfor vi er her i dag. Fra sidste ordinære GF (dato), fik vi ikke gennemført valget af repræsentanter til bestyrelsen. Dette fordi der blev sået tvivl om hvorvidt udbydere kan stille op til valg, som repræsentant til bestyrelsen. Jette forklarede, at det står enhver frit for, at stille op til valg. Tidligere har det vist sig svært, at samles når der er udbydere i bestyrelsen, for alle har en forretning der skal passes (tid og fokus). Bestyrelsen har i et par år været uden udbydere som repræsentanter, og det konstateres at det har givet en anden arbejdsro. Dette er ikke vedtægtsbestemt, men været en hensigt, at der ikke sidder udbydere i bestyrelsen. Det blev valgt ved den ordinære GF, at udsætte valget af repræsentanter, så medlemmer skulle have en forståelse for hvad grundlag er for, at stille op til kandidatur, og dermed hvad ens stemme går til – for de der havde givet fuldmagter, og ikke selv var tilstede. Derfor blev valg udsat, og tages i dag på ekstraordinær GF.

4. Det gav en lang og god debat om foreningens formål, og hvordan samarbejde er udbydere imellem og med bestyrelsen. En frugtbar debat, om hvad det for et formål vi sammen skal løse, som tages med tilbage til næste års bestyrelsesarbejde. Det blev foreslået, at bestyrelsen det næste år arbejder videre i henhold til vedtægterne, med at stå for konferencer og arrangementer, samt finde en god samarbejdsform med det nye initiativ som er sat i gang, omkring fællesskab udbydere imellem. I dette initiativ tages der stilling til, en form for fælles repræsentant fra udbyderne, som arbejder sammen med bestyrelsen i IEA Danmark. Dette tages op i andet møde regi, eller input til næste GF – Christel Seierø tager bolden. Så fra ordinær GF 2019, vil der være en beslutning om setup for udbyder repræsentant i IEA bestyrelsen, og dermed trak Flemming i år sit kandidatur til valg.

5. Jette, lad os så vælge: Opstillede er:

 • Kristian Prüss
 • Pia Omø Mehr
 • Carsten Wendt
 • Amanda Rico
 • Christian Hansen

Afstemning

Der gives hhv. 5-3-1 point til de kandidater man prioriterer.

Man kan undlade at bruge alle stemmer, men ikke give den samme kandidat flere point

Der udfyldes en stemmeseddel for hver fuldmagt man har modtaget

6. Flemming og Mette står for stemmeoptælling 7. Resultat: Kristian og Pia er genvalgt - 2 suppleanter: Amanda og Carsten. Tak for fremmøde og god debat. Mvh IEA Bestyrelsen


Referat af Generalforsamling 2. marts 2017

IEA Danmark d. 2. marts kl. 18.00. Østerbrohuset, Århusgade 101-104, 2100 København Ø. IEA bød på sandwich, og lidt at drikke fra kl. 17.30.

18.00 - Dagsorden for generalforsamlingen. Velkommen ved formand Jette Abildskov. 1. Valg af referent

Pia Mehr modtog valget

2. Valg af ordstyrer Bestyrelsen pegede på Søren Heick – som startede med at konstaterer at GF var indkaldt rettidigt.

3. Formandens beretning – kan ses på hjemmesiden. Jette – Fortalte om året der er gået, hvilke udfordringer der har været samt hvilke tanker og tiltag der har været. Det har været en del overvejelser om helt at lukke foreningen, dels fordi medlemstallet er faldende (den 02.03.17 tæller vi 29 medlemmer), og dels fordi der ikke har været deltagere nok til arrangementerne, hvorfor de fleste har måttet aflyses.

Bestyrelsen har dog besluttet at fortsætte arbejdet og gøre et alternativt forsøg på at samle enneagraminteresserede. Det kræverat vi lægger lidt om i måden vi arbejder på. Der skal lægges flere kræfter i hjemmesiden, og gøre den til en portal, for information. Et neutralt organ for Ennegram entusiaster og Enneagrammet som helhed i Danmark. Der vil også blive større fokus på hvad der sker internationalt og i IEA Global.

På baggrund af ovenstående og som et livredningsforsøg for IEA Danmark har bestyrelsen overvejet, at et privat medlemskab skal være gratis i 2017, og derfor er der fremsat vedtægtsændring for §3. Se her under.

Jette gennemgik endvidere, hvem fra bestyrelsen der fortsætter, stopper, hvem der er på valg, og hvem der har et år mere fra sidste valg. Der blev opfordret til alle at stille op. Resultat fremgår senere af referatet i pkt. 7.

Formandens beretning er at finde i sin hele form, på hjemmesiden. Beretningen blev godkendt af Generalforsamlingen.

4. Regnskab Mette gemmegik regnskabet. Selve regnskabet er at finde på hjemmesiden. Regnskabet blev godkendt af General Forsamlingen

5. IEA Global Mette informerede om hvad der sker i IEA Global. Først og fremmest er der kommet en ny Formand ved Curt Micka. Curt er 9w1, 67 år og fra Minneapolis.

Der arbejdes med planlægning af to internationale konferencer, 20. – 23. juli 2017 i San Antonio, Texas, og den der skal foregå i 2018, er planlægningen også i fuld gang – selvom byen endnu er hemmelig.

En del af planlægningen af konferencen er at skabe det ”gode værtskab”, så gæsterne virkelig følger sig velkommen.

Der har i 2016 været arbejdet sammen med en advokat, om at få styr på noget skattebøvl der har været omkring nogle Chapters (de lokaler afdelinger af IEA i USA.). Dette er nu i orden.

Det næste år skal der globalt være fokus på: At få flere medlemmer (det er faldende i hele verden) 3 værdier: Engagement. Education. Excellence Hidtil fokus på Excellence: Ført til bl.a. akkreditering, Nine Points Magazine Bibeholder kvalitetssikringen i ovenstående Fremover øget fokus på Engagement: Mere netværk, mere medlemsinvolvering – både passivt og aktivt, allerede øget engagement mht. affiliates Konferencen i Texas

6. IEA Danmark – planer for 2017

Flere medlemmer Konference 2. september 2017: Relationer der udvikler. Med dette tema er det hensigten at skabe et rum, hvor det er muligt at fordybe sig i, hvordan vi kan vokse gennem relationer med Enneagrammet som vejviser. Der er fokus på både de relationer vi er i med andre, men også de individuelle relationer, vi hver især oplever i Enneagrammet. Tanken er også, at indholdet vil bidrage med indsigter og sunde overbevisninger, der hjælper os, både når vi udvikler og afvikler vores relationer, så vi gør det på en sund og positiv måde. Arrangementer, afholdes kun efter et direkte ønske fra medlemmerne. Hjemmesiden. Der vil blive fokuseret mere på hjemmesiden, og sociale medier, mere plads til Global, og europæiske arrangementer i kalenderen. Evt. artikler på Linkedin. Der skal sættes op på hjemmesiden, så det kan følges hvor meget trafik der er. Så det kan følges, og vi kan bruge tallene til bl.a, at se om vi når bredere ud. Skabe andre former for information om Enneagrammet. FX anbefale og diskutere litteratur om Ennegrammet, og film om typerne.

7. Valg til bestyrelsen

Kristian er ansvarlig for processen

 • Kristian- fortsætter
 • Pia- fortsætter
 • Søren –Stopper
 • Mette – global
 • Gitte – skal vælges (Har hjulpet til i 2016 om suppleant, og ikke blevet valgt ind, og er derfor nu på valg)
 • Jette – på valg

2 Suppleanter

Lene Juhl stiller op som suppleant. Carsten Wendt tilbyder sin assistance med business øjne, at hjælpe med nye tiltag, på konsulent basis. Der var ikke flere der stillede op. Alle blev valgt ind, og der tages med stor taknemmelighed imod Carstens tilbud. Bestyrelsen mødes til første møde efter General forsamlingen, den 14.03.2017. 8. Indkomne forslag:

Indkomne forslag: Bestyrelsen har bragt et forslag til vedtægtsændring for §3. Nuværende ordlyd:

3. Medlemskriterier og kontingent Alle kan være medlem af netværket. Der betales indmeldelsesgebyr på 400 kr. uanset hvornår på året indmelding sker. Medlemskontingentet fastlægges hvert år efter beslutning på generalforsamlingen. Hvis kontingentet ikke er betalt til den seneste betalingsdato der er nævnt på den årlige opkrævning, ophører medlemskabet. Udmeldelse af netværket i øvrigt skal ske skriftligt pr. mail eller brev til foreningen. Indbetalt kontingent refunderes ikke.

Forslag til fremtidig ordlyd: 3. Medlemskriterier og kontingent Alle kan være medlem af netværket. Medlemskontingentet fastlægges hvert år ved beslutning på generalforsamlingen, og kan fastsættes til kr. 0,-. Hvis kontingentet ikke er betalt til seneste betalingsdato angivet på den årlige opkrævning, ophører medlemskabet. Udmeldelse af netværket i øvrigt skal ske skriftligt pr. mail eller brev til foreningen. Indbetalt kontingent refunderes ikke.

Når bestyrelsen har valgt at fremlægge dette forslag, skyldes det, at bestyrelsen med det nye forslag kan koncentrere sig om at arrangere konference, årsmøder og lign. og desuden satse på at lægge mere energi i hjemmesiden og andre medier til glæde for de, der melder sig ind.


Medlemstallet falder, og der har været manglende opbakning til dette års arrangementer. Med det nye forslag er det håbet at mange vil melde sig ind og derved få direkte information fra foreningen. Foreningen kan eksistere med sit nuværende formål og hensigter, uanset der er et betalende antal medlemmer eller ej. Foreningen IEA, og ønsker fortsat at arbejde for Enneagrammet i Danmark gennem konferencer og nyhedsbreve m.m.

Det er hensigten at der fortsat eksisterer en udbyderliste med tilbud om at bruge hjemmesidens kalender til at informere Enneagram interesserede i Danmark om kurser, foredrag m.m. Det er således tanken at alle kan indmelde sig i foreningen det kommende år uden udgift, så man kan nå flere interesserede med nyhedsbrev og tilbud fra foreningen.

Der er ikke indkommet andre forslag.

Punktet gav anledningen til en del debat, dels om hvad skal beløbet fastsættes til, og hvem kan så bestemme det, bestyrelsen eller Generalforsamlingen. Dels til at man bør bruge en del af opsparingen til at markedsfører foreningen, og forhåbentlig igen kunne samle en del medlemmer.

Resultatet blev at forslaget blev vedtaget. Man vedtog også at give bestyrelsen mulighed for at fastsætte beløbet for kontingentet i år og at der lægges vægt på, at det gratis medlemskab er 400,00 kr. værd. Det var et krav at bestyrelsen fremlægger en plan for forløbet og udviklingen. Desuden vil det fremgå af budgettet for 2017 9. Eventuelt Der var småsnak om foreningens fremtid og hvad vi kan gøre hvis der bliver en større medlemsskare. Nogle mente det ville være mere motiverende at gøre et arbejde i bestyrelsen, når der er flere medlemmer.

Sidst takkede formanden for et godt møde og en god GFReferat af generalforsamlingen den 3. marts 2016

Formandinden Mette Hvied Lauesen bød velkommen, og startede med at fortælle om retningslinjerne for akkreditering som professionel i IEA-Global.

Valg af ordstyrer: Bestyrelsen havde peget på Jette Abildskov, der kunne konstatere at generalforsamlingen var indkaldt rettidigt og i overensstemmelse med vedtægterne. Derefter gav hun ordet til formandinden, der aflagde beretning, som anført i pkt. 3

Valg af referent: Referent blev Pia Omø Mehr

Formandens beretning (2015): Vedlagt (se nedenfor)

Regnskab (2015): Formandinden Mette Hvied Lauesen orienterede at hun havde modtaget regnskab på dagen for Generalforsamlingen kl. 15.00. Kasserer Allan Albrecht er ikke mødt op. Herfor er der ikke uddelt regnskab på Generalforsamlingen. Mette orienterede, at der er godt med penge i kassen, ikke noget at være nervøs for. Konferencen i september har givet et pænt overskud – der var budgetteret med 120 deltagere, og vi blev 170. Så selvom der er delt med de øvrige Nordiske lande, og betalt et fee til Global, er der overskud. Der er taget en beslutning om, at der skal være penge nok indestående til at afholde en konference, og det er der nu.

     Der arbejdes videre med regnskabet, og får det ordentlig afstemt. Der kan redegøres for 
     hver post indenfor 350,00 Dkr. 
     Regnskab lægges op på hjemmeside, når det er klart.


Valg:

     På valg var: 

Mette Hvied Lauesen (ønsker ikke genvalg) Repræsenterer nu Danmark i IEA Global, fortsætter som suppleant Kristian Prüss (ønsker genvalg) Jette Abildskov (ønsker genvalg) Ikke på valg er, Pia Omø Mehr som fortsætter Opstillet var Søren Heick, Dorte Vistrup Madsen og Anders Baun Sørensen alle tre blev indvalgt. Bestyrelsen konstituerer sig på førstkommende møde.

Indkomne forslag: At der oprettes et medlemskab for studerende – tages med under arbejdet med strategi og formål for foreningen.


Eventuelt: I aftenens løb talte vi meget om formålet med Foreningen: Synlighed i enneagramkredsene Der skal kigges på stategien for finde ind til, hvad der er attraktivt ved at være med i netværket Hvad kan udbyderne hjælpe med? Skal der deles op i en udbyderdel og en medlemsdel? Skal de der tilmelder sig kurser hos udbyderne have første års medlemskab med i prisen? Der arbejdes videre med dette i bestyrelsen på en strategidag.

Formandens beretning

Konferencen i september trak tænder ud – også flere end den burde. Den har kostet os på medlemskontoen – og det er noget hø. Sluttede sidste år af med knap 100 medlemmer – er pt. 65. Min personlige vurdering er, at vi har haft for travlt med konferencen til at kunne lave lokale arrangementer. Så har vi lært det.

Vi tjente godt på konferencen og har delt pengene med de andre nordiske lande med 40% til os og 20% til dem hver især, fordi vi trak læsset. Det var deres forslag, og der var enighed om det. Derudover sendte vi for et par uger siden penge af sted til IEA Global, som sig hør og bør, af overskuddet. Summasummarum så har vi tjent pænt konferencen. Langt over det forventede, for vi blev nødt til at sætte prisen efter ca. 110-120 betalende deltagere. De sidste 50-60 tilmeldte medførte det pæne overskud.

Konferencen har været medvirkende til, at vi i udlandet har et umanerligt pænt enneagram-ry. Det kan vi være stolte af.

Også dejligt at vi i lille DK har så mange kompetente og dygtige Enneagram-undervisere og udbydere.

Vi havde et umanerligt velbesøgt arrangement med CJ Fitzsimons, som fortalte om sin P2-proces, som kort handler om, at man går ind i hver enkelt tilstand and husker begivenheder, hvor man havde det sådan, og hvor man bliver opmærksom på, hvad der sker i kroppen, når man er der. Der var masser af øvelser og masser af grinen.

Desværre har vi måttet aflyse nogen arrangementer pga for få tilmeldinger. Det er ærgerligt, for arbejdet er næsten det samme. Derudover har vi også haft negative reaktioner på at invitere folk fra IEA’s gæste-liste til DK. Det er blevet set som konkurrence. Til trods for at det var en kopi af et tidligere afholdt arrangement. Har markedet i DK flyttet sig så meget på et par år?

For nogle uger siden sendte jeg et opråb ud, fordi jeg har brug for input fra de professionelle. Har oplevet meget negative reaktioner på at have udenlandske lærere, men jeg tager det som udtryk for en hård konkurrence på det danske marked. Der var desværre ikke den store respons på mit opråb.

Personligt har jeg fået tæt og godt samarbejde op at stå med formændene i Norge, Sverige og Finland, og vi holder en jævn kontakt.

I slutningen af ’15 meldte IEA Danmark ud, at vi fremover vil koncentrere os om at lave to indenrigs-konferencer om året. En på Sjælland og en i Jylland. Håber er selvfølgelig, at begge bliver velbesøgte. Tænker, at vi her kan trække på vores jyske medlemmer.

Vi har masser i DK, der udbreder kendskabet til Enneagrammet – det, vi kan som forening, er forhåbentligt at samle dem under samme hat, så vi kan lave nogle gode fælles arrangementer for vores medlemmer – og andre interesserede. 

Jeg oplever i stigende grad, at medlemmerne ser IEA som en slags enneagram-indkøbsforening, og tænker, at der ligger en opgave for os i at gøre opmærksom på, at vi er en interesseorganisation. Når det så er sagt, så vil jeg godt rose udbyderne for at give medlemsfordele mht. rabatter etc. Tak for det.

Når den nye bestyrelse – med en anden formand end mig – har konstitueret sig, er der planlagt en strategidag, hvor vi vil se på IEA’s muligheder i et konkurrencepræget marked, hvor det er vigtigt at slå fast, at IEA IKKE skal være en konkurrent til udbyderne.

Det var formandens beretning – nu kommer beretningen fra den danske repræsentant i IEA Global.


FRA IEA GLOBAL – kort og ud over akkreditering, som vi har gennemgået

Den globale konference er i år i Minneapolis og fokus er denne gang på samtaler, der ændrer – Conversations that Transform. Dette tema vil blive viderebearbejdet på den næste konference igen, som jeg ikke kan sige endnu, hvor bliver. Men det er ikke i Minneapolis. Stor opfordring til at komme til Minneapolis. Ville være dejligt med mange danskere.

IEA har endelig fået rykket på web-fronten. Der kommer en ny hjemmeside formodentligt i slutningen af marts – og den er både lækker og overskuelig. En mildt sagt velkommen ændring.

Så er der noget intern afsøgning af muligheden for at holde den globale konference andre steder end USA, men… Det er primært amerikanere, der kommer, og kun 1/3 af amerikanerne har pas. De fleste bliver i USA, Mexico eller Canada og behøver det ikke. Det betyder, at rejseri skræmmer en stor del af dem og de vil så ikke dukke op. Og så længe billedet er sådan, så bliver den globale konference nok i USA. Pt. er Lynda Roberts formand, men dette overgår til Curt Micka i 2016.

De to chapters i Californien har begge måttet dreje nøglen om – masser af enneagram-aktivitet, men ikke nogen til at løfte IEA-aktiviteten. Det er ret ærgerligt, for mange kendte ansigter kommer derfra.

Skulle nogen nu ikke vide det, så er der en enneagram-event i Lissabon ved Kristi Himmelfart – mig bekendt er der stadig pladser.Referat af generalforsamlingen den 19. marts 2015

Formandinden Mette Hvied Lauesen bød velkommen.

Valg af ordstyrer Bestyrelsen havde peget på Jette Abildskov, der kunne konstatere at generalforsamlingen var indkaldt rettidigt og i overensstemmelse med vedtægterne. Derefter gav hun ordet til formandinden, der aflagde beretning, som anført i pkt 2


Formandens beretning (2014) Vedlagt (se nedenfor)


Regnskab (2014) Kasserer Allan Albrecht gennemgik det omdelte regnskab, som blev vedtaget. Regnskab kan ses ved henvendelse til kassereren.


Valg: På valg var: Mette Hvied Lauesen (ønsker genvalg), Claus Roager Olsen (ønsker ikke genvalg), Allan Albrecht (ønsker genvalg) og suppleant. Ikke på valg er: Jette Abildskov, Anette Jul Mollerup, Kristian Prüss. Opstillet var desuden to nye kandidater, Gitte Miller og Pia Omø Mehr, der begge blev indvalgt. Som supleant fortsætter Allan Albrecht. Bestyrelsen konstituerer sig på førstkommende møde.


Indkomne forslag Bestyrelsen foreslog kontingentforhøjelse til 400 kr. pr. år. Kontingentforhøjelsen anbefales af flere årsager, bl.a. Prisen har ligget på det samme i mange år Vi ønsker at lave flere arrangementer KUN for medlemmer IEA må i stigende grad leje lokaler ude i byen, fordi flere og flere udbydere ikke har egne kursuslokaler. Vi har været mægtig privilegerede hidtil, men tiderne ændrer sig – også for IEA. Bestyrelsen holder diverse møder, og da vi bor et godt stykke fra hinanden, så er der en del kørsel involveret. Det er helt rimeligt, at vi får refunderet vores kørselsudgifter. Vi har bemærket, at mange melder sig til vores arrangementer uden at dukke op. Vi håber at kunne stramme op på det, ved at sætte kontingentet lidt op. Til gengæld vil vi fremover afholde to gratis arrangementer KUN for medlemmer. Til andre arrangementer vil der være en fordelagtig pris for medlemmer og en noget større forskel på prisen til ikke-medlemmer. Der var en del debat om, hvordan man ellers kan gøre det fordelagtigt for medlemmer og øge medlemstallet, til gavn for netværket som helhed. Efter debatten blev forslaget vedtaget. Bestyrelsen sætter det i værk i forbindelse med næste arrangement d. 21. april, hvor CJ Fitzsimons kommer til København (https://iea-danmark.nemtilmeld.dk/22/) .


Eventuelt Farvel til Susanne Povelsen og Claus Roager Olsen, der begge har været med til at stifte netværket, og nu har trukket sig fra bestyrelsen efter ti år. De vil blive savnet, men har begge lovet, at vi bare kan ringe.


Tak til Kisser Paludan for lån af lokaler.


I aftenens løb indkom flere forslag til det fortsatte arbejde: Først og fremmest afholdes der international conference i samarbejde med de andre nordiske lande i september 2015. Der er allerede solgt en del pladser, så ønsker man at være med, så skal man snart beslutte sig. Synlighed i enneagramkredsene - Udbydere i Danmark kontaktes så kendskabet kan udbredes og flere ad den vej for oplysninger om netværket. Efterspørgsel på mindre medlemsarrangementer med videndeling og øvelser

Formandens beretning Vi kan igen i år glæde os over stor interesse for enneagrammet i DK. Vi har mange dygtige udbydere, der hvert år når ud til mange interesserede mennesker. Vi har afholdt en række arrangementer April: David og Katherine Fauvre om tritypes – en vaskeægte kioskbasker, hvor vi nærmest sad på skødet af hinanden. Maj: Susan Olesek kom til Danmark og fortalte om Enneagram Prison Project, som også Claus er involveret i. Det er et meget spændende projekt, der skal give de udvalgte indsatte et indblik i, hvorfor de har truffet de valg, de har – og hvordan de måske kan rette op på dem ved hjælp af selvindsigt. Det er et omsiggribende projekt med aflæggere også i Norge og Finland Juni: Besøg af Integrative Solutions fra Sydafrika, der fortalte om deres måde at arbejde med teams på. Også et pænt besøgt arrangement, der blev lagt i Roskilde. En enneagram-julefrokost, som desværre blev voldsomt ramt af sygdom og flere afbud, MEN: Vi havde altså en mægtig god aften alligevel IEA Danmark har fået ny hjemmeside Det ser meget uskyldigt ud, men der ligger faktisk et meget stort arbejde bag, fordi vi hele tiden arbejder meget målrettet mod at holde udgifterne nede. Det betyder bl.a., at det er bestyrelsen (specifikt Kristian), der bruger rigtig meget tid på det. Behovet opstod, fordi det på grund af diverse opdateringer blev i stigende grad tidskrævende at holde hjemmesiden opdateret. Adressen er som altid www.iea-danmark.dk Den fællesnordiske enneagramkonference – IEA European Enneagram Conference 2015 Der er det sidste halve år brugt en del tid på at sikre, at vi får en god konference til september. Det er en fornøjelse at samarbejde med de øvrige nordiske lande, og jeg har kun oplevet god opbakning fra det internationale enneagrammiljø. Det betyder bl.a., at vi kan præsentere et program i verdensklasse. Alle de ”store” kommer og både deltager og holder indlæg. Danmark har et vældig godt enneagram-ry ude i verden, og det er derfor, vi kan tiltrække så mange og så attraktive oplægsholdere. Der kommer oplægsholdere fra 12 lande og 6 kontinenter Om selve bestyrelsen: Claus har efter mange og gode års tro og dedikeret tjeneste besluttet at forlade bestyrelsen for IEA Danmark. Han har i den grad løftet og taget fra, så han har fortjent at trække vejret lidt. Ingen tvivl om, at der skal lyde et stort og dybfølt tak fra os andre for alt det, vi har lært af ham og glæden over hans altid gode selskab. Susanne Povelsen, som har været involveret i bestyrelsesarbejdet i mange år – heraf de sidste år som medlem af den globale bestyrelse - har valgt at trække sig fra denne noget arbejdskrævende post. Vi håber at kunne trække på Susannes brede viden og virkeligt gode internationale netværk fremover også – formodentligt som en slags ekstern konsulent. Vivi Bay valgte at forlade bestyrelsen for at bruge sit altid højeffektive krudt på at koncentrere sig om sine studier. Vivi har udført et stort og flot arbejde med at få styr på processerne omkring netværkets økonomi. Skulle Vivi på noget tidspunkt vælge at blive revisor, så vil jeg være helt tryg ved at være kunde hos hende. Så mange tusind tak for din indsats, Vivi. Det lykkedes os at overtale Allan Albrecht til at træde ind og overtage kasserer-rollen efter Vivi.

Det næste år vil med sikkerhed byde på En aften med CJ Fitzsimons, som hjælper ledere inden for forskning og udvikling til at blive bedre ledere – i stedet for at blive bedre teknikere. CJ kommer og præsenterer sin P2-proces, som kan kombinere det kropslige, nervesystemet og psykologien til at hjælpe os med at skabe nye, sundere adfærdsmønstre som hænger bedre sammen med den vi er. Helene Makani og Christian Brym, der bor i Norge, kommer også forbi i løbet af året –og derudover så har vi planer om en snarlig arbejdsdag, hvor vi får årets tilbud på plads.


Referat af Generalforsamling 2014

Program: Enneagram Prison Projekt ved Claus Roager Olsen og derefter

Generalforsamling i IEA Danmark 2014 med følgende dagsorden: 1. Valg af ordstyrer 2. Formandens beretning 3. Regnskab og fastsættelse af kontingent 4. Valg 5. Indkomne forslag 6. Eventuelt

Generalforsamlingen 2014 Jette Abildskov fra bestyrelsen meldte sig som dirigent, og Mette Hvied Lauesen meldte sig som referent. Bestyrelsen startede med skamfuldt at indrømme, at der ikke var rettidigt indkaldt til generalforsamlingen. Det viste sig heldigvis, at ingen af de tilstedeværende insisterede på, at der i stedet blev afholdt en ekstraordinær generalforsamling.


Formandens beretning - v. Claus Roager Olsen: Om årets aktiviteter Konferencen: Meget gode tilbagemeldinger - vi var ca. 80 - dejligt for bestyrelsen, når vi bruger så mange timer på det. Arrangementet om de ni syn på verden i Hvide Hus - workshop hvor vi arbejdede med Jerry Wagner’s teorier Lucille og Dirk fra Integrative i Sydafrika gav en aften med smagsprøver på brugen af Enneagrammet i teams Der blev afholdt et udbydermøde på Vartov, som var noget af en skuffelse for både deltagere og bestyrelsen. Derfor blev et andet udbydermøde aflyst. Tanken ved møderne er, at det er møder, hvor konkolleger mødes og udveksler erfaringer. Claus' fornemmelse er, at der måske ikke er det helt store behov for den slags møder. En del af problematikken kan være, at når det er svært at få forretningen til at køre rundt, så er man måske ikke så åben og villig til at dele erfaringer. Bestyrelsen vil følge op på det behov, der blev luftet ved GF.

Det næste år vil byde på en aften om tritypes (6. maj) Et genbesøg af Dirk og Lucille fra Integrative i juni (Hvem er Dirk og Lucille? http://www.integrative.co.za/) Tom Condon kommer til landet i november (Hvem er Tom? http://www.thechangeworks.com/) Og endelig kommer Mario Sikora til Danmark i oktober måned (Hvem er Mario? http://mariosikora.blogspot.dk/).


For mange Enneagram-kyndige kan man se, at det er nogle af de helt store navne, der lægger vejen forbi Dannevang i løbet af 2014. Det er bestyrelsen meget glad for, for det giver mulighed for at lave nogle rigtigt spændende arrangementer for medlemmerne. Flere af arrangementerne vil i øvrigt være gratis for medlemmerne.

Regnskab og fastsættelse af kontingent Kassererens beretning (regnskabet vedhæftes) viste, at færre medlemmer giver lavere indtægt, men der er fortsat en pæn likvid beholdning. IEA har skiftet medlemsform, og derfor går alle medlemskaber nu via Nemtilmeld. Det gør det MEGET nemt at overskue for både medlemmer og bestyrelsen. Pengene bruges til drift og arrangementer samt bestyrelsesmøder. Derudover indkøbes der gaver til de forskellige foredragsholdere og donationer til IEA’s årlige konference i USA. Medlemsskab er fremover pr. kalenderår - også hvis man melder sig ind i oktober. Dette forenkler administrationen betragteligt. Ændringerne har givet noget rod på økonomisiden, men det burde der være styr på nu.

Fastsættelse af kontingent Vi fortsætter med 250 kroner om året

Valg til bestyrelsen Anette Jul Mollerup, Jette Abildskov og Kristian Prüss var på valg. De genopstillede sammen med Allan Paul Albrecht, der også blev valgt (ingen modkandidater). Alle blev således valgt og bestyrelsen kan fortsætte sit arbejde. Det er bestyrelsen glad for, for den er inde i en god rytme. På et møde den 14. april vil bestyrelsen konstituere sig og fordele bestyrelsesposterne.


Indkomne forslag Der var ikke kommet nogle forslag

Eventuelt Forslag: I og med, at der er brug for flere medlemmer, så opfordrede et medlem eksisterende medlemmer til at få andre Enneagram-interessede til at melde sig ind. Bestyrelsen forfatter mail, som man kan bruge. Derudover bør den nye folder, som IEA Danmark har fået produceret, ligge som PDF, så den kan vedhæftes nyhedsbreve og til venner. Folderen blev uddelt til alle tilstedeværende med opfordring om at fortæller venner, kursister osv. om IEA Danmark. Folderen er vedhæftet mail om referat.

Claus Roager Olsen: Mht. lokaler, så kan IEA godt mangle til arrangementer. Bestyrelsen tager derfor imod med kyshånd hvis nogen har lokaler, vi kan låne.

Forslag til særlige arrangementer: Glad for at deltage i konferencen. Opsnappede at mange udbydere af sidder med en "hvad så nu" oplevelse. "Nu ved vi alt det her, hvad gør vi så?" Hvordan arbejder man videre med Enneagrammet? Hvordan får vi det ud på gulvet? Hvordan kan man få kompleksiteten frem og lave praktiske øvelser? Forslag: At tage et emne og gå på gulvet og bruge det i forhold til skuespillere - og bruge det som indgang til at få folk ud. En slags praksistræning Et medlem hørte forslaget til det at der er forskel på at BRUGE noget og på at UNDERVISE i det. Altså praktisk applikation - at træne kursister i at bruge Enneagrammet i praksis.

Et medlem mente, det var alt for længe siden med et nyhedsbrev. Dette bekræftede bestyrelsen og sagde, at der var flere nyhedsbreve planlagt fremadrettet.

Claus Roager opfordrede til, at en række udbydere sætter sig ned og laver anvendelige produkter SAMMEN, så det var ENNEAGRAMMET mere end UDBYDEREN. Det ville dels være valideret af sagkundskaben, dels ville det være lækkert og dækkende.

Claus spurgte derefter forsamlingen: Hvad er DIT bud på, at der ikke er flere medlemmer Svar: For få kender netværket

For få ved, hvad man får ud af det

Usikkerhed om medlemskab - og man kan jo alligevel komme. Anbefaler eksklusivitetspris Der mangler en klar historie om, hvad netværket er. Noget man kan sige kort og præcist. Det er svært som medlem at forklare, hvad man får ud af medlemskabet, bl.a. fordi mange har måske kun styr på de danske store kanoner og ved ikke, at det er de udenlandske, der er på vej Det er en brancheforening og et interessenetværk

En udbyder mente, at enkelte udbyderes arrangementer kan udvande IEA's fælles behov. Derfor er der større behov for at arbejde sammen på tværs af branchen. Det er vigtigt, at Enneagrammet er et værktøj, vi har til låns. Jo bedre et tværgående samarbejde, jo bedre kan kursisterne blive opfordret.

Der er noget trygt og godt ved et netværk med fælles interesse på et vist fagligt niveau - herunder akkreditering og etik.

Hvad med at mødes og lade specialisterne tale og følg den udvikling - fx diverse intelligenser og former. Noget learning lab-noget. Lav noget, der er cutting-edge. Det kunne man måske tage kunder med til. Fedt at tale med andre, der ved, hvad man taler om.

Claus: hvor lang tid i forvejen skal IEA melde næste dato ud? Et år i forvejen.

Og derefter afsluttedes årets generalforsamling i god ro og orden.


UDENFOR REFERAT

Foredrag: Claus talte om Enneagram Prison Project (EPP)

Interessen for projektet startede som stor og følelsesmæssig oplevelse på den årlige konference i USA i 2013. Det oprindelige formål var at uddanne mennesker til at kunne klare sig. I USA er det sådan, at hvis du er barn af to indsatte, så er der 85% sandsynlighed for, at du ryger i spjældet. 1% af alle amerikanere kommer i fængsel. Har man været i fængsel i USA, så kommer man det igen. Det samme gælder desværre også for Danmark.

De første fængselsindsatte, som var med i forløberen for projektet blev af en Wall Street millionøse omhyggeligt udvalgt og derefter givet, hvad der svarer til en MBA-uddannelse, så de kunne drive en virksomhed. Der var tale om rigtigt mange lektier og planen var, at Enneagrammet som en del af processen for at de kunne lære om sig selv. Men da Myers-Briggs er mere udbredt i USA, så blev det værktøjet i stedet. Senere kom der så et enneagram-projekt ved siden af: Enneagram Prison Project. Det er drevet via fonde og donationer og oplever pt. økonomisk medvind.

Claus fortalte om nogle skæbner, som har opnået stor klarhed via Enneagrammet og dermed adgang til sig selv og omgivelserne. Oplevelsen medførte, at Claus ville gøre noget tilsvarende i Danmark og i Norden, hvor særligt Norge er langt fremme. Og det er han i gang med nu. EPP er Susan Oleseks værk - der er kun fire andre i verden, der gør det. Og Claus er en af dem.

Susan kommer til DK i starten af maj - for hun tror ikke helt på det der med de danske fængsler og den åbenhed. At man ikke bliver lagt i benlås etc. Men uanset hvad, så det er et tungt bureaukratisk system, så man bliver nødt til at følge helt åbenlyse tåbelige regler. Og det gør INTET godt for nogen at være fængsel.

Derfor har Claus en ambition om at starte en bevægelse, der kan hjælpe med det her, og for ham er det her et opråb om at samle nogle mennesker, der kan og vil nogle ting. Claus har pt. kontakt med et par indsatte, men oplever, at fængselssystemet besværliggør både kontakten og undervisningen.

Alt i alt er Claus hjerte berørt af de skæbner, han har mødt. Og det er helt sikkert et arbejde, han vil fortsætte med. Og jo mere, vi hjælper hinanden med det jo bedre. Allerede under foredraget var der flere til stede i rummet, der helt konkret havde forslag til at åbne døre via diverse kontakter. Disse kunne måske bruges som fanebærere - folk som har en ægte interesse og passion, og som andre lytter til.


Referat af Generalforsamling 4. marts 2013

Forud for generalforsamlingen fik deltagerne udleveret en gratis bog (”Find Fødselsdagskagen”) og Marie Kronquist holdt foredrag om ”Enneagrammet i børnehøjde”.

Valg af ordstyrer Anette blev valgt til ordstyrer og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

Formandens beretning

Claus aflagde formandens beretning som omhandlede følgende arrangementer siden sidste generalforsamling: • Foredrag om motivation med Tom Condon i forbindelse med sidste generalforsamling. • To dages workshop med Tom Condon om Five Elements of Change i marts. • Én-dags IEA Danmark konference på Sankt Petri i september. • Foredrag med Tom Condon om metaforer i november. • Foredrag om Tritypes med Katherine og David Fauvre i januar.

Desuden har der været stillet skarpt på opdatering af hjemmesiden forestået af Michelle. Husk at du kan se IEA DK’s eventkalender, hvor udbydere kan lægge aktiviteter om kurser og foredrag mv. FB-profilen er løbende blevet opdateret af Jette og andre. Bestyrelsen har afholdt omkring 8 bestyrelsesmøder, hvoraf nogle af dem har været Skypemøder – det har fungeret godt. Flemming overlod sin bestyrelsespost efter mange års bidrag (helt fra stiftelsen) til Mette Hvied Lauesen (tidl. suppleant). Bestyrelsen har også kunnet konstatere, at det har været en fordel at nedjustere antallet af medlemmer fra 10 til 5+1. Bestyrelsen har i efteråret haft sparringsprocesser med et par eksterne konsulenter (Martin Wendelboe og Helle Herstad) har brugt en hel del timer omkring mission, formål, strategi, handlingsplaner og fremtidsperspektiver. Det er bestyrelsens oplevelse af det har været indsatsen værd i forhold til at få stillet skarpt.

Der er løbende et arbejde i gang med at udforme arbejdsmanualer for hvert af de områder der arbejdes indenfor i IEA DK (arrangementer, dagskonference, kommunikation, website, møder mv.) IEA Danmark har denne gang sendt ca. 200 medlemskontingent opkrævninger ud. Det er ca. 3 gange så mange som sidste år. Det er dejligt at vi har flere medlemmer, for det betyder at der er basis for at stable endnu flere/bedre arrangementer på benene. Derfor også en kraftig opfordring til at de der stadig mangler betaling gør det snarest!

Claus gjorde opmærksom på at man som medlem af IEA tilslutter sig de etiske regler (kan ses på IEA DK’s website).

Der arbejdes på kommende arrangementer i 2013: • Foredrag med Jerry Wagner • Dagskonference (foreløbig er den 27. september afsat) • Udbydermøde (den 17. juni) • Forhåbentlig kan der også komme et arrangement i Jylland

Claus opfordrede medlemmerne til at være aktive omkring indlæg til nyhedsmails, små artikler, erfaringsudveksling eller hvis man har idéer til eller lyst til at byde ind med et arrangement.

I løbet af året har et akkrediteringskriterieudvalg bestående af Gitte Hylby, Balder Striim, Flemming Christensen og Susanne Povelsen arbejdet med danske mindste kriterier ift. den globale IEA akkreditering. Det har været et yderst konstruktivt arbejde og resultatet er et sæt retningslinjer som kan anvendes af det kommende RAB-udvalg (Regional Advisory Board) der skal supportere IEA Global’s akkrediteringsudvalg. Ønsket med IEA akkreditering at er højne kvaliteten af Enneagrammet og et ønske om øget professionalisme i arbejdet med Enneagrammet.

Regnskab Jette gennemgik regnskab og det blev godkendt. Desuden fremlagdes budgettet for 2013.

Valg

På valg:

 • Claus Roager Olsen (villig til genvalg)
 • Mette Hvied Lauesen (villig til genvalg) – indtrådt suppleant som erstatning for Flemming Christensen
 • Michelle de Marée (ikke villig til genvalg)
 • Vivi Bay på valg som suppleant (villig til genvalg)

Ny kandidat:

 • Kristian Prüss

Efter afstemning blev medlemmerne af bestyrelsen som følger:

 • Claus Roager Olsen
 • Jette Abildskov
 • Anette Jul Mollerup
 • Mette Hvied Lauesen
 • Vivi Bay
 • Suppleant: Kristian Prüss
 • IEA kontakt: Susanne Povelsen

Bestyrelsen konstituerer sig på førstkommende møde den 26. marts.

Indkomne forslag

Forslag om ændring i vedtægterne var sendt ud til medlemmerne og blev enstemmigt vedtaget, så det nu ser således ud (se også vedtægterne på hjemmesiden): Under: Medlemskriterier og kontingent ....Der betales indmeldelsesgebyr på 250 kr. uanset hvornår på året indmelding sker. Medlemskontingentet fastlægges hvert år efter beslutning på generalforsamlingen. Hvis kontingentet ikke er betalt til den seneste betalingsdato der er nævnt på den årlige opkrævning, ophører medlemskabet. .....

Under: Regnskab ... Tegningsberettiget er formand, næstformand og kasserer. Formanden alene kan underskrive på hvem der står for bankkontoen. Formand og næstformand og/eller kasserer har adgang til bank/netbank.

Eventuelt Susanne orienterede om nyt fra IEA Global: • Ny IEA president er Maria-José Munita fra Chile. • Der er etableret et RAB udvalg (Regional Accreditation Board) i Danmark bestående af Lone Stephensen, Anders Oll og Claus Roager Olsen. Udvalget skal bistå med rådgivning til IEA’s globale akkrediteringsudvalg i tilfælde af tvivl om opfyldelse af akkrediteringsbetingelser. • IEA Enneagramkonference i Paris afholdes den 12.-14. april – mindst 8-10 danskere deltager. • IEA Enneagramkonference i Denver afholdes 2.-4. august. • Europæiske affiliates tæller nu følgende lande: Norge, Italien, Holland, Sverige, Portugal, Spanien, Frankrig, Danmark, Finland, Hviderusland.


Referat af generalforsamling 15. marts 2012

Udarbejdet af: Charlotte Pedersen

Formandens beretning Formanden Claus Roager Olsen blev valgt til dirigent, og startede generalforsamlingen med en præsentation af den siddende bestyrelse samt de opgaver, de var ansvarlige for..

Herefter aflagde formanden beretning for årets aktiviteter. Vi har i 2011 holdt workshop med Peter O’Hanrahan i maj, Tom Condon i marts 2012. Vi har afholdt to udbydermøder og et medlemsmøde. På disse møder har vi snakket om vores formål – og hvordan vi får flere medlemmer. Formål med IEA DK – at udbrede kendskabet til Enneagrammet i DK. Bestyrelsen har opsat et mål om 1015 medlemmer i 2015. Alle skal hjælpe med til at dette nås. Vi er pt. ca. 100 medlemmer.

Vi har fået ny web-site. IEA-danmark.dk – tjek den ud og kom med tilbagemeldinger.

Bestyrelsen har sammen med udbyderne igangsat planlægning af en potentiel konference den 21. september med oplæg af de danske udbydere. Sæt allerede nu kryds i kalenderen.

Vi har i bestyrelsen brugt et år på at lære at sige netværk i stedet for forening. Det reducerede bestyrelsesantal (5) som blev besluttet sidste år har vist sig at være en god idé. Bestyrelsen mener selv at være mere effektive.

Formandens beretning blev vedtaget.

Økonomi – gennemgang og vedtagelse af budget Jette Abildskov gennemgik regnskabet med indtægter og udgifter, samt saldo.

Budget og regnskab blev vedtaget.


Beretning fra IEA Susanne Povelsen fortalte om arbejdet med at etablere affiliates i verden, hvoraf Susanne arbejder med de europæiske.

Derudover fortalte Susanne om arbejdet med akkreditering – både internationalt og i Danmark.

Endelig blev der opfordret til deltagelse på den internationale konference som afholdes i Long Beach – 26-29. juli 2012. Se beskrivelse og link på www.iea-danmark.dk.

Valg til bestyrelsen

 • Jette Abildskov - genopstiller
 • Flemming Christensen - genopstiller
 • Annemarie Toft
 • Charlotte Pedersen er på valg.

Valgt blev som medlemmer til bestyrelsen for 2012:

 • Jette Abildskov
 • Flemming Christensen
 • Michelle de Maree
 • Anette Jul Mollerup
 • Claus Roager Olsen er fortsat formand for bestyrelsen for 2012.

Indkomne forslag Bestyrelsen har rundsendt forslag til vedtægtsændringer. Der vil blive indkaldt til ekstraordinær generalforsamling herom alternativt skriftlig afstemning. Den nye bestyrelse arbejder videre hermed.

Der var fra salen forslag om at lave virksomhedsnetværk af virksomheder, der arbejder med Enneagrammet. Herunder case-stories. Bestyrelsen bifaldt dette og orienterede om, at det er hensigten, at dette præsenteres på vores hjemmeside.

Endvidere var der et ønske om udarbejdelse af reklamefolder. Dette arbejde er ligeledes igangsat, og vil blive videreført af den nye bestyrelse.


Referat af Generalforsamlingen 28. marts 2011

Punkt 1: Valg af ordstyrer

Valgt ordstyrer: Jette Abildskov og referent Charlotte Pedersen

Ordstyreren startede med at konstatere, at generalforsamlingen var varslet og indkaldt gyldigt jævnfør vedtægterne.

Punkt 2: Formandens beretning og Susanne beretter fra mødet Global IEA feb. 2011

Formandens beretning Siden sidste generalforsamling har vi i Danmark afholdt den anden IEA Europæiske konference. Den løb af stablen primo september 2010 – med ca. 100 deltagere, og meget gode tilbagemeldinger.

Der var planlagt afholdelse af en fest i januar 2011, men på grund af manglende tilmeldinger har vi valgt at udskyde denne.

Medlemstallet for den danske Enneagramforening er d.d. ca. 60 betalende medlemmer for 2011. Vi har mistet ca. 10 medlemmer siden sidste år. Formanden opfordrer alle til at arbejde for flere betalende medlemmer.

Et af dette års arrangementer bliver en en-dags workshop den 7. maj med Peter O’Hanrahan: "The Instincts - Building a Better Relationship". Det koster 450kr. for medlemmer og 850 kr. for ikke-medlemmer, som så samtidig bliver valgt ind i foreningen.

Formandens beretning blev enstemmigt godkendt af generalforsamlingen.

Susanne beretter fra IEA mødet globalt Susanne Povlsen er indtrådt i den internationale bestyrelsen – IEA – sammen med 8 andre globale medlemmer. 5 ud af 9 er ikke-amerikanere.

Nuværende bestyrelse er meget åben for forandringer i foreningen og services til affiliates.

Fokus for det kommende år er at skabe internationale relationer, aktiviteter og referencer. Intensiveret indsats på at gøre det attraktivt og skabe aktiviteter for affiliates. F.eks. er der flere ikke amerikanske presenters på konferencen i Miami i år – her i blandt tre danske.

Ambitionen er på sigt at holde den internationale konference udenfor USA. P.t. overvejes Madrid i 2013.

Som betalende medlem af den danske Enneagramforening kan man godt forvente at få tilsendt Nine Point Bulletin fra IEA. Det et nyhedsbrev som tilsendes pr. mail, så det forudsætter en mail-adresse og et medlemskab.

Punkt 3: Regnskab Foreningen havde samlet set et overskud på ca. 56 t.kr. sidste år.

Opfølgende betales 10 % af overskuddet fra vores Europæiske konference til IEA samt et fee for de ca. 60 betalende medlemmer.

Regnskabet blev enstemmigt godkendt af generalforsamlingen.

Skulle nogen ønske yderligere information omkring regnskabet er man velkommen til at kontakte info@enneagramforeningen.dk.

Punkt 5: Indkomne forslag Der er fra bestyrelsen udsendt forslag til nye vedtægter for foreningen, som primært handler om sammensætningen og antallet af bestyrelsesmedlemmer, samt foreningens navn.

Navne ændringen blev enstemmigt vedtaget: Fremadrettet IEA Danmark.

Bestyrelsessammensætningen: Forslag om reduktion af bestyrelsesmedlemmer fra 10 til 5 plus den internationale repræsentant (Susanne).

Der vælges ikke suppleanter, men bestyrelsen bemyndiges til at finde suppleanter, hvis der er nogle medlemmer, som træder ud i utide før næste generalforsamling, hvor nye medlemmer kan vælges.

Der tilføjes et afsnit i vedtægterne om, at medlemmer af bestyrelsen kan ekskluderes af bestyrelsen, hvis man ikke udfylder sin opgave.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget af bestyrelsen.


Punkt 4: Valg Alle 10 eksisterende bestyrelsesmedlemmer er på valg.

Opstillere til valg til bestyrelsen for 2011 er:

 • Anne-Marie Toft
 • Flemming Christensen
 • Jette Abildskov
 • Charlotte Pedersen
 • Claus Roager Olsen

De opstillede kandidater blev enstemmigt valg af bestyrelsen.

Punkt 6: Eventuelt Følgende medlemmer vil gerne bistå bestyrelsen og foreningen som ambassadører for foreningen:

Ambassadører:

 • Michael Groser (udtrådt af bestyrelsen i år)
 • Anders Baun Sørensen (udtrådt af bestyrelsen i år)
 • Tina Skov Velling (udtrådt af bestyrelsen i år)
 • Allan W Pedersen (udtrådt af bestyrelsen i år)
 • Birgit Fagerskov
 • Zitta de Fries
 • Vivi Bach

Peter O’Hanrahan afholder den 7. Maj workshoppen: "The Instincts - Building a Better Relationship" hos THINK ABOT IT i København. Det koster 450kr. for medlemmer og 850 kr. for ikke-medlemmer, som så samtidig bliver valgt ind i foreningen.

Der afholdes international Enneagramkonference i Miami ultimo Juli måned. Rabat ved 11 samtidige tilmeldinger til den internationale konference: den 11 gratis. Er du interesseret i at deltage i den internationale Enneagramforenings konference i Miami, så send en mail til info@enneagramforeningen.dk senest den 15. april.

Bestyrelsen og generalforsamlingen appellerer foreningens medlemmer til at bakke op omkring foreningens aktiviteter, herunder Generalforsamlingen, konferencer og andre aktiviteter. Og naturligvis til at skaffe flere betalende medlemmer.

http://www.enneagramforeningen.dk/Referat af generalforsamling den 30. marts 2009

Til stede fra bestyrelsen var: Claus Roager, Susanne Povelsen, Jette Abildskov, Tina Skov Velling, Flemming Christensen, Allan Pedersen, Balder Striim & Anne Hartmann (referent). Fraværende fra bestyrelsen: Michael Groser.

Dagsorden for Generalforsamlingen for Enneagramforeningen i Danmark var som følger:

1. Valg af ordstyrer 2. Formandens beretning 3. Regnskab 4. Valg 5. Indkomne forslag 6. Eventuelt


1. Valg af ordstyrer Susanne Povelsen blev valgt til ordstyrer ved Generalforsamlingen.


2. Formandens beretning Iflg. vedtægterne skulle Generalforsamlingen for Enneagramforeningen have været afholdt i november måned, men p.g.a. regnskabsåret, som følger kalenderåret, vælger vi fremover at afholde generalforsamlingen i februar/marts måned, da tallene da skulle ligge klar.

Det har været et stort år for Enneagramforeningen, idet det er det første år, hvor vi i Danmark har afholdt en Europæisk IEA Enneagramkonference. Konferencen gik over al forventning, idet der var 120 deltagere fra 13 lande og der var en fantastisk stemning under hele konferencen. Der blev afholdt en prækonference for dansk erhvervsliv, hvor der var 85 deltagere, Kasper Bech Holten var key note speaker, og der var arrangeret gode og underholdende aktiviteter for deltagerne den første aften. Der var åbne workshops i 2 dage – og konferencedeltagerne efterlod os med åbne klapsalver ved konferencens afslutning, og der blev i den forbindelse givet bredt udtryk for, at man gerne så, at den næste europæiske Enneagramkonference kunne afholdes i Danmark igen. Bestyrelsen har siden erklæret sig indforstået til at afholde den næste konference i foråret 2010.

Desværre gav konferencen underskud (se regnskab nedenfor), og vi fik derfor ikke mulighed for at bidrage med 10% til IEA, som er det beløb af overskuddet, det er aftalt skal gå videre til næste konferenceafholder i Europa.

Arbejdet med konferencen har været gigantisk – og specielt for medlemmerne i bestyrelsen. Formanden takkede bestyrelsen for indsatsen.

I 2008 revurderede bestyrelsen Enneagramforeningens formål for at blive mere realistiske omkring 1) hvor meget arbejde bestyrelsen kan lægge i foreningens regi; og 2) hvad vores medlemmer ønsker sig af foreningen.

Formålet med Enneagramforeningen er som følger: Udbrede kendskabet til Enneagrammet Afholde en årlig konference

Bestyrelsen vil som noget nyt for 2009 arbejde på to årlige arrangementer for medlemmerne ud over konferencen. Det første arrangement bliver i forbindelse med det verdensomspændende ”World Enneagram Day” den 30. maj. (Se nedenfor).

P.t. er der ca. 170 medlemmer i Enneagramforeningen, og antallet steg kraftigt ved sidste konference, da alle deltagere, der ikke allerede var medlemmer, automatisk blev meldt ind via deres konferencetilmelding.


3. Regnskab for Enneagramforeningen i 2008

Indtægter: Konference i Helsingør 442.668,00 kr. Medlemskontingenter 5.500,00 kr. Renter 7.136,17 kr.

Indtægter i alt 455.304,17 kr.

Udgifter Konference Helsingør 467.415,80 kr. Underskud 12.111,63 kr.

Bankbeholdning pr. 31. december 2008 42.171,72 kr.

Underskuddet er blevet dækket af sidste års overskud på konference.


3. Valg Der er ikke tale om et egentlig valg, men om en vurdering af bestyrelsens sammensætning med mulighed for at inddrage nye kandidater der er interesseret i at være med ibestyrelsens arbejde. Enneagramforeningens bestyrelse vælger bestyrelsesmedlemmerne. Der er pr. 2009 nedsat 3 udvalg i bestyrelsen, og der er 1 tovholder for hver gruppe, og medlemmerne i hver gruppe er ansvarlige for at udføre de opgaver, som hører til udvalgets arbejde. Kasserer og næstformand kan indgå i udvalgsposter. Sammensætningen i bestyrelsen ser således ud: Formand (1) Næstformand (1) Kasserer (1) Arrangementsgruppe (ca. 3) (1-2 aktiviteter pr. år) Konferencegruppe (ca. 4) (hovedtovholdere på danske eller internationale konference) WEB-udvalg (ca. 2) (opdatering af website)

Alle bestyrelsesmedlemmer er i ifølge de eksisterende vedtægter på valg med undtagelse af formanden.

Alle bestyrelsesmedlemmer forpligter sig til at deltage i 6 møder om året, og der skal en god undskyldning til, hvis man som bestyrelsesmedlem ikke deltager i mødet. Endvidere forpligter man sig til at arbejde med de opgaver, som skal løftes og gøre det ulønnet. Tidsmæssigt drejer det sig om ca. 3 timers arbejde for bestyrelsen mellem møderne; dog skal der lægges langt flere timer i tiden op til en konference.

Følgende meldte sig som interesseret i at indgå i bestyrelsen: Annemarie Toft og Anders Baun Sørensen.

Følgende meldte sig som assistenter til ad hoc opgaver i forbindelse med arrangementer og konferencer: Zitta de Fries og Charlotte Eland.

Alle der ønsker at deltage som assistenter opfordres du til at sende en mail til info@enneagramforeningen.dk med indikation af hvad man vil bidrage med i arbejdet.

Den nye bestyrelses sammensætning drøftes og meddeles på websitet – samt direkte til de opstillede kandidater.


4. Indkomne forslag (ideer fremsat på dagen) Bestyrelsen kom med forslag til vedtægtsændringer: Kontingent: Indmeldelsesgebyret er på 250 kr. og herefter er der intet kontingent. Bestyrelsen foreslår, at der opkræves et årligt kontingent på 250 kr. pr. medlem. Grunden er, at foreningen gerne vil have midler til at arbejde med arrangementer og den årlige konference. Valgbarhed: Bestyrelsen foreslår at der lægges valgbarhedsperioder ind for bestyrelsens medlemmer, så man sikrer at der løbende sidder nogle erfarne bestyrelsesmedlemmer og giver plads til nye. Generalforsamling: Bestyrelsen foreslår at generalforsamlingen ændres til at blive afholdt i februar/marts i stedet for i november.


5. Eventuelt World Enneagram Day - 30. maj Den 30. maj i år er af IEA fastlagt som en verdensomspændende ”World Enneagram Day” og giver Enneagram entusiaster mulighed for vederlagsfrit at bidrage med at udbrede kendskabet til Enneagrammet. Alle, der ved noget om det, opfordres til at byde ind med, hvad de kan. Jo flere, jo bedre – og jo flere steder i landet, jo bedre. Arrangementsgruppen under Enneagramforeningen har arbejdet med nogle idéer til, hvordan en sådan dag kan stå i Enneagrammets tegn og det blev kort ridset op, at temaet er relationer, idet man som menneske ikke kan fungere noget sted uden at være i en relation. Tanken er, at arrangementsgruppen opfordrer alle udbydere til at byde ind med et foredrag eller en ”happening” omkring Enneagrammet på et offentligt sted, hvor mennesker kan komme og blive inspireret. Dette skulle ske ved, at arrangementsgruppen lister alle foredrag eller andre aktiviteter på en plakat, hvor alle, der ønsker at give noget på denne dag, står med type af arrangement, sted og navn. Idéer til arrangementsgruppen imødeses på mail info@enneagramforeningen.dk snarest muligt.

Der opstod en dialog om kontingentstørrelse med spørgsmål om bedre markedsføring af foreningen bl.a. gennem flere aktiviteter. Bestyrelsen har tidligere udbudt flere aktiviteter og efterlyst medlemmernes ønsker, dog uden større feedback. Det er også vigtigt at foreningen ikke skal konkurrere med de leverandører, der allerede findes.

Lone Stephensen foreslog at antallet af medlemmer evt. kunne øges ved at eksisterende medlemmer inviterer gæster med til arrangementer og konferencer – og at medlemmerne dermed kunne opnå rabat. Bestyrelsen modtog idéen positivt.

 • **

Generalforsamlingen sluttede kl. 19.00, herefter var der debat og formanden takkede af kl. 20.00.

Eftermøde: I slutningen af april holdt bestyrelsen møde vedrørende den fremtidige sammensætning af bestyrelsen. To medlemmer ville gerne ind i bestyrelsen (Annemarie Toft og Anders Baun Sørensen). Som følge af et ønske om øget aktivitetsniveau samt Europæisk konference i 2010 blev det besluttet at optage begge interesserede i bestyrelsesarbejdet for 2009, så der ekstraordinært er 11 bestyrelses-medlemmer. Da vedtægterne samtidig ændres pr. 2009, vil valget på næste års generalforsamling udmunde i en nedjustering til de mellem 6-10 bestyrelsesmedlemmer der er beskrevet i vedtægterne.

Bestyrelsens sammensætning ser nu således ud:

 • Claus Roager Olsen, Formand
 • Susanne Povelsen, Næstformand + Konferencegr.
 • Allan Weppenaar Pedersen, Kasserer + Konferencegr.
 • Balder Striim, Arrangementsgr.
 • Tina Skov Velling, Arrangementsgr.
 • Flemming Christensen, Arrangementsgr.
 • Michael Groser, Arrangementsgr.
 • Anne Hartman, Konferencegr.
 • Jette Abildskov, Konferencegr.
 • Annemarie Toft, Web-gr.
 • Anders Baun Sørensen, Web-gr.


Enneagramforeningen i DanmarkReferat af Generalforsamling 11. december 2007

afholdt på THINK ABOUT ITs adresse fra 18:30 -19:30

Referent: Anne Hartmann, Bestyrelsesmedlem

Bestyrelsen:

 • Claus Roager Olsen, Formand – fremmødt
 • Susanne Povelsen - fremmødt
 • Flemming Christensen – fremmødt
 • Allan Wepenaar Pedersen – fremmødt
 • Jette Abildskov – fremmødt
 • Anne Hartmann - fremmødt
 • Balder Striim – fraværende
 • Tina Skov Velling - fraværende
 • Michael Groser – fraværende
 • Dorthe Steenberg - fraværende

Dagsorden: Formandens beretning v. Claus Roager Olsen Regnskab v. Allan Wepenaar Pedersen Indkomne forslag Eventuelt

Ad 1: Formandens beretning Det er nu ca. 2 år siden Enneagramforeningen blev stiftet – og dette er den først afholdte generalforsamling i foreningens historie.

Lone Stephensen, den tidligere formand, udtrådte som formand og medlem af bestyrelsen i maj 2007, og den nuværende formand benyttede lejligheden til at takke Lone for det store arbejde, hun personligt har lagt i at få foreningen stiftet med alt det praktiske arbejde, der ligger bag en sådan beslutning. Foreningen nyder den dag i dag stadig godt af Lones arbejde i de ca. 2 år, foreningen har eksisteret. Derudover var Lone primus motor i at få stablet den første danske Enneagram-konference på benene, som blev afholdt på LO-Skolen i marts i 2007, og som havde et deltagerantal på ca. 70 personer.

I maj tiltrådte Claus Roager Olsen som bestyrelsesformand.

Arbejdet i bestyrelsen fra maj til nu har primært handlet om:

At redefinere vedtægter, så disse passer til den indsats, bestyrelsen har mulighed for at lægge i Enneagramforeningen. Enneagramforeningen har nu til formål at arrangere en konference om året samt at udbrede kendskabet til Enneagrammet i Danmark. Enneagramforeningen arrangerer den anden Europæiske Enneagramkonference, som kommer til at finde sted fra 24.-26. oktober 2008. Dette arbejde er gået i gang nu. Der bliver ikke længere opkrævet et årligt medlemskontingent. Nye medlemmer betaler et indmeldelsesgebyr på kr. 250,- , som dækker medlemskab indtil man vælger at udmelde sig, Alle nuværende medlemmer - professionelle, som ikke-professionelle medlemmer - forbliver medlemmer for livstid, med mindre, man melder sig ud. Nye medlemmer bliver automatisk medlem ved tilmelding til Enneagramkonferencen. Dette for at lette det administrative arbejde. Der skelnes ikke længere mellem professionelle/ikke-professionelle medlemmer. Antallet af medlemmer i bestyrelsen må max være 10. Man er valgt for 1-årig eller 2-årig periode. Det er således meningen at opgaven skal gå videre til nye interesserede. Enneagramforeningen skal stadig være så åben for deltagelse som muligt – dog er det vigtigt, at man arbejder for de etiske regler, som den internationale Enneagram-forening (IEA) har udstukket. De nye vedtægter ligger på Enneagramforeningens hjemmeside fra nytår.

At få etableret nye samarbejdsformer blandt bestyrelsens medlemmer. Alle medlemmer i bestyrelsen har opgaver i relation til arbejdet med konferencen. Ifølge de nye vedtægter bliver medlemmerne af bestyrelsen valgt for enten 1 eller 2 år. Det sikrer, at sammensætningen af bestyrelsen hen over en årrække ikke er statisk, men at der bliver åbnet op for, at nye kræfter kan træde til. Det er absolut ikke noget krav at beskæftige sig med Enneagrammet professionelt for at være medlem af hverken bestyrelse eller foreningen.

Bestyrelsen har igennem de 2 år, som er gået, været meget optaget af at opfylde de behov, som medlemmerne måtte have – dog har bestyrelsen fået meget få tilbagemeldinger fra medlemmerne – og bestyrelsen har derfor arbejdet med de opgaver, som faldt for, eller som bestyrelsen selv fandt interessante.

Enneagramforeningens hjemmeside bliver opdateret, og kommer primært til at omhandle konferencen i oktober.

Enneagrammet i Danmark må siges at være forholdsvist veludbredt i forhold til landets størrelse. Det viser sig bl.a. ved stor dansk deltagelse i internationale konferencer eller kurser ligesom vi også kan tillade os at være stolte over hele 70 tilmeldte til konferencen i marts.

Af økonomiske årsager bliver den 2. Europæiske Enneagramkonference ikke en IEA konference.

De af bestyrelsens medlemmer, som har en ”professionel” interesse i Enneagrammet opfatter ikke hinanden som konkurrenter i bestyrelsesregi. I tilfælde, hvor der har været modstridende forretningsmæssige interesser, er de blevet håndteret til alles tilfredsstillelse.

Man kan således ikke annoncere på Enneagramforeningens hjemmeside, fordi ”de store udbydere” så let ville kunne få al annoncepladsen i forhold til andre udbydere, som måske ikke har så store finansielle ressourcer. Det ville skabe en form for ”ulighed”, som vi ikke vil stå for.

Ad 2: Regnskab for 2007

Blev gennemgået ved Allan Wepenaar Pedersen, kasserer. Årets resultat er kr. 43.248,47, (2007) som stammer fra medlemskontingent samt overskud fra konferencen i marts. Dette beløb vil blive anvendt til forberedelse af den Europæiske Enneagramkonference i 2008.

Ad 3: Indkomne forslag

Hvordan kommer man på listen over udbydere af Enneagrammet på Enneagramforeningens hjemmeside? Hvad skal ske med den nuværende liste? Kunne man foreslå de medlemmer af Enneagramforeningen, som har en hjemmeside, at de linker til Enneagramforeningens hjemmeside, så kendskabet til Enneagrammet bliver udbredt?

Bestyrelsen vil tage stilling til disse forslag på næstkommende møde – og lægge svarene på hjemmesiden snarest muligt.

Ad 4: Eventuelt

Ingen af de fremmødte havde noget yderligere at tilføje.

Generalforsamlingen sluttede kl. 19.30 med ønsket om en glædelig jul til alle foreningens medlemmer samt med ønsket om et lykkebringende nytår!